شرکت سرمایه گذاری گیلان

شرکت سهام عدالت گیلان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام)

شرکت سرمایه گذاری استان گیلان(سهامی عام) به شماره ثبت 11455

و شناسه ملی 10720243977 

تاریخ انتشار : 1398/01/18

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام)  در  مورخ 98/01/31روز شنبه ساعت 10:00 صبح به نشانی رشت- بلوار شهید رجائی (رشتیان سابق)- نرسیده به کوچه پنجم- طبقه دوم - محل دفتر شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام) با کدپستی 4154813716 و با دستور ذیل برگزار میگردد. لذا از کلیه سهامداران (نمایندگان اشخاص حقوقی) دعوت می گردد راس ساعت مقرر در جلسه مجمع عمومی مذکور شرکت نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت حضور در مجمع مزبور:

-        اصل معرفی نامه نماینده شرکت تعاونی

-        کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده

-        تصویرآگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت تعاونی

 

دستور جلسه: 

1-    بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 1398/01/31

2-     تعیین مبلغ حق الزحمه بازرس مطابق ماده 155 قانون تجارت