شرکت سرمایه گذاری گیلان

شرکت سهام عدالت گیلان

تاریخ انتشار

16/10/1397

(آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام)

شرکت سرمایه گذاری استان گیلان(سهامی عام) به شماره ثبت 11455

و شناسه ملی 10720243977

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام)  در  مورخ 30/10/97 روز یکشنبه ساعت 10:00 صبح به نشانی رشت- بلوار شهید رجائی (رشتیان سابق)- نرسیده به کوچه پنجم- طبقه دوم - محل دفتر شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام) با کدپستی 4154813716 و با دستور ذیل برگزار میگردد. لذا از کلیه سهامداران (نمایندگان اشخاص حقوقی) دعوت می گردد راس ساعت مقرر در جلسه مجمع عمومی مذکور شرکت نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت حضور در مجمع مزبور:

-        اصل معرفی نامه نماینده شرکت تعاونی

-        کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده

-        تصویرآگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت تعاونی

 

دستور جلسه: 

1-    استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 31/06/1397

2-    بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 31/06/1397

3-    تصویب میزان حق حضور اعضای هیئت مدیره

4-     تعیین بازرس اصلی و علی البدل شرکتو حق الزحمه آنها

5-    تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت

6-    سایر مواردی که به موجب اصلاحیه ی قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد

 

.

 

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام)