شرکت سرمایه گذاری گیلان

شرکت سهام عدالت گیلان

 

تاریخ انتشار

1396/04/04


(آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )

شرکت سرمایه گذاری استان گیلان(سهامی عام)

به شماره ثبت 11455 و شناسه ملی 10720243977

 

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام) در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1396/04/18به نشانی رشت- بلوار شهید رجائی (رشتیان سابق)- - نرسیده به کوچه پنجم طبقه دوم کدپستی 4154813716 محل دفتر شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام)  با دستور زیر برگزار میگردد. لذا از کلیه سهامداران (نمایندگان اشخاص حقوقی) دعوت می گردد راس ساعت مقرر در جلسه مجمع عمومی مذکور شرکت نمایند.

دستور جلسه: 

-        تعیین تکلیف مطالبات شرکت سرمایه گذاری از تعاونی های عدالت شهرستان های استان گیلان

-        سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.

 

 

 

 

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام)