شرکت سرمایه گذاری گیلان

شرکت سهام عدالت گیلان

 

مشمولين

گزارش مراحل مختلف سهامداران نهايي سهام عدالت 

مرحله تاريخ ابلاغ مصوبه مشمولان سهامداران  نهايي ارزش سهام
1 1385/01/29 مددجويان طرح شهيدرجائي، كميته امداد، كودكان و زنان بي سرپرست، كودكان بدسرپرست، معلولان نيازمند خانواده هاي داراي معلول، آسيب ديدگان اجتماعي و رزمندگان داوطلب فاقد شغل  4,529,463 43,469,630,000,000
1386/11/17 3,041,914 29,529,060,750,000
2 1385/08/10 روستاييان سرپرست خانوار فاقد شغل و كارگر فصلي و ساده روستايي، از كار افتادگان و خانواده هاي فاقد سرپرست يا سرپرست زن روستايي  5,535,540 52,215,150,800,000
1386/11/17
3 1386/11/17 كاركنان شاغل در دستگاه هاي اجرايي، بازنشستگان كشوري و لشكري و تأمين اجتماعي 12,302,093 120,356,223,150,000
1,493,511 14,705,086,770,000
4 1386/11/13 والدين، همسر و فرزندان شهيد و افراد تحت تكفل آنها، جانبازان ، آزادگان و افراد تحت تكفل آنها 1,259,863 12,226,904,150,000
5 1386/11/13 دختران كارگر مجرد و زنان كارگر سرپرست خانوار ( مشمول قانون كار) 6,900 68,597,040,000
6 1387/06/30 كليه روستاييان و عشاير 11,286,782 108,421,747,880,000
7 1388/03/25 خدام مساجد ، حسينيه ها و امام زاده ها و اماكن زيارتي متبركه 31,310 301,073,580,000
8 1388/01/19 طلاب حوزه هاي علميه سراسر كشور 167,697 1,657,259,770,000
9 1388/01/19 بيماران خاص 11,170 107,792,550,000
10 1388/01/19 كاركنان ستاد هاي نماز جمعه 6,735 65,133,130,000
11 1388/01/19 كاركنان هيأت هاي تحريريه رسانه ها (خبرنگاران) 8,679 86,279,980,000
12 1388/03/25  دست اندر كاران  امرشناسايي و واگذاري سهام عدالت 9,450,594 92,973,120,450,000
13 1389/04/30   مددجويان و كاركنان موسسات خيريه
14 1389/04/30 فعالان قرآني
15 1389/04/30  قاليبافان
16 1389/04/30 زندانيان آزاد شده (مددجويان تحت پوشش مراكز مراقبت از زندانيان آزاد  شده) 
17 1389/04/30  درخواست كنندگان مردمي
18 1389/04/30 كارگران فصلي و ساختماني
جمع كل 49,132,251 476,183,060,000,000